Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Medobčinsko redarstvo
Zapuščena vozila

Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline izvaja nadzor nad zapuščenimi vozil na osnovi Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo). Lokalna skupnost določi pogoje, način odstranitve in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil. Občine določijo tudi višino stroškov, potrebnih za odstranitev in hrambo nepravilno parkiranega ali zapuščenega vozila.

»Zapuščeno vozilo« je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.

Občani lahko domnevno zapuščeno vozilo prijavijo na Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline (kontakt). Če je mogoče, naj prijavitelj posreduje tudi fotografijo. Prijavo pa lahko vsakdo sporoči tudi na Operativno-komunikacijski center Policije na številko 113 oziroma na krajevno pristojno policijsko postajo.


Odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila

V primeru, da pooblaščena uradna oseba najde zapuščeno vozilo, namesti nanj pisno odredbo, s katero se naloži lastniku odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.

Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v predpisanem roku, ga odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest. Po treh mesecih se lahko zapuščeno vozilo uniči ali proda.

Odstranitev vozila se opravi na stroške lastnika vozila.


Z globo 120 eurov se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu, da je bila odrejena odstranitev v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo)


Seznam odstranjenih vozil:

Št.

znamka

tip

barva

reg. št.

kraj odvoza

Datum odredbe

Št. prekrška


OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM


1


OBČINA MEŽICA
 

1
Zapuščeno vozilo se bo shranilo na lokaciji shrambe vozil:


Za Občino Ravne na Koroškem in Občino Prevalje:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.
Dobja vas 187 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Telefon: (02) 870 57 40
Fax:        (02) 870 57 50


Za Občino Mežica:

KOMUNALA MEŽICA JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o.
Trg svobode 1
2392 Mežica

Telefon: (02) 82 79 361
Fax:        (02) 82 79 395


 
VSEBINE
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline
Ločnica vsebin
Novosti v ZPrCP in ZMV
Ločnica vsebin
Pristojnosti in pooblastila občinskih redarjev
Ločnica vsebin
Prijava nepravilnosti
Ločnica vsebin
Zakoni in podzakonski predpisi
Ločnica vsebin
Prehod za pešce na Prežihovi ulici
Ločnica vsebin
Območja kratkotrajnega parkiranja
Ločnica vsebin
Zapuščene živali
Ločnica vsebin
Zapuščena vozila
Ločnica vsebin
Dokumenti Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Medobčinsko redarstvo
Ločnica kategorij
Medobčinska priprava projektov
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba