Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KOMISIJE IN ODBORI
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo

 Sestava:

1.    Jože KACIL, Brdinje 44a, 2394 Kotlje - predsednik odbora

2.    Ljubo JAVORNIK, Ob Suhi 37a, 2390 Ravne na Koroškem

3.    Miran MLAKAR, Tolsti vrh 161, 2390 Ravne na Koroškem

4.    Vera KRAJNC, Trg svobode 7, 239o Ravne na Koroškem

5.    Barbara GAŠPER, Na Šancah 4, 2390 Ravne na Koroškem

 

Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu svetu mnenja in predloge:

 • stanovanjskih, komunalno-cestnih in energetskih programov ter programov opremljanja stavbnih zemljišč,
 • za izgradnjo, rekonstrukcije in obnove komunalnih objektov in naprav, lokalnih cest, javnih poti, parkirišč in drugih  javnih površin,
 • za izgradnjo, nakup in prodaje stanovanj, obnove in rekonstrukcije stanovanjskega fonda,
 • za upravljanje in promet s stavbnimi zemljišči,
 • za izgradnjo, rekonstrukcije in obnove komunalno-energetskih naprav,
 • za redno vzdrževanje komunalnih objektov in naprav, lokalnih cest, javnih poti, parkirišč in drugih javnih površin,
 • za redno vzdrževanje komunalno-energetskih naprav,
 • v zvezi z gospodarjenjem s stanovanjskim fondom,
 • programov in financiranja gospodarskih javnih služb komunalno-cestnega, stanovanjskega in komunalno energetskega gospodarstva ter urejanja stavbnih zemljišč,
 • za ureditev prometa,
 • s področja ostalih komunalnih dejavnosti (odvajanje in prečiščevanje odplak, vodooskrbe, odvoza smeti in izgradnje ter vzdrževanja komunalnih odlagališč),
 • za podelitev koncesij ali vlaganja kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava,
 • o potrebnih proračunskih finančnih sredstvih za tekoče leto po posameznih dejavnostih,
 • ukrepov za razvoj in nemoteno delovanje vseh subjektov s področja obrambe ter zaščite in reševanja,
 • programov varstva pred požari, zaščite in reševanja ter skladno s temi programi finančne načrte za potrebe vseh služb, ki izvajajo zaščito in reševanje v občini.

 

Zapisnik 8. seje odbora za KSG 248.49 kB
Zapisnik 9. seje odbora za KSG 220.54 kB
Zapisnik 10. seje odbora za KSG 355.12 kB
Zapisnik 12. seje odbora za KSG 290.77 kB
Zapisnik 13. seje odbora za KSG 299.45 kB
Zapisnik 14. seje odbora za KSG 244.34 kB
Zapisnik 15. seje odbora za KSG 223.09 kB
Zapisnik 16. seje odbora za KSG 244.07 kB
Zapisnik 17. seje odbora za KSG 117.49 kB
Zapisnik 18. seje odbora za KSG 136.19 kB
Zapisnik 19. seje odbora za KSG 105.58 kB
 
VSEBINE
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA
Ločnica vsebin
Občinska volilna komisija
Ločnica vsebin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Ločnica vsebin
Komisija za statut in normativno pravne akte
Ločnica vsebin
Obor za zdravstvo in socialno varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za proračun in finance
Ločnica vsebin
Odbor za kulturo in šport
Ločnica vsebin
Odbor za šolstvo in otroško varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbor za gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbora za okolje in prostor
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba