Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KOMISIJE IN ODBORI
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Sestava: 

1. mag. Irena Oder, predsednica

2. mag. Zlatko Halilovič

3. Marjana Kamnik

4. Domen Mlinarič

5. Milan Škafar

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ima pet članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja opravlja predvsem naslednje naloge:

  • obravnava vsa vprašanja iz pristojnosti občinskega sveta, ki so v zvezi z izvolitvami, imenovanji in razrešitvami,
  • občinskemu svetu daje predloge k imenovanju vodstvenih delavcev v javnih zavodih in podjetjih, če jih v skladu z akti o ustanovitvi imenuje občinski svet oziroma daje soglasje k imenovanju,
  • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
  • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
  • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
  • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet,
  • obravnava pobude in pripravlja predloge za državna odlikovanja,
  • obravnava pobude in oblikuje predlog za podelitev nagrad in priznanj Občine Ravne na Koroškem,
  • obravnava predlog kriterijev za podeljevanje nagrad in priznanj,
  • spremlja izvajanje občinskega odloka in pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj občine.

Zapisnik 10. seje 150.53 kB
Zapisnik 11. seje 226.82 kB
Zapisnik 12. seje 150.02 kB
Zapisnik 4. dopisne seje 126.98 kB
Zapisnik 5. dopisne seje 134.66 kB
Zapisnik 13. seje 162.82 kB
Zapisnik 14. seje 148.99 kB
Zapisnik 15. seje 149.50 kB
Zapisnik 16. seje 245.25 kB
Zapisnik 17. seje 148.99 kB
Zapisnik 18. seje 151.55 kB
Zapisnik 19. seje 160.77 kB
 
VSEBINE
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA
Ločnica vsebin
Občinska volilna komisija
Ločnica vsebin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Ločnica vsebin
Komisija za statut in normativno pravne akte
Ločnica vsebin
Obor za zdravstvo in socialno varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za proračun in finance
Ločnica vsebin
Odbor za kulturo in šport
Ločnica vsebin
Odbor za šolstvo in otroško varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbor za gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbora za okolje in prostor
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba