Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
KOMISIJE IN ODBORI
Komisija za statut in normativno pravne akte

Sestava:

1.     mag. Zlatko HALILOVIČ, Podgora 2c, 2394 Kotlje - predsednik
2.     Sabina RANC, Zelen Breg 10, 2390 Ravne na Koroškem
3.     Bojan URŠEJ, Brdinje 21, 2390 Ravne na Koroškem
4.     Dušan JAMNIK, Kotlje 222, 2394 Kotlje
5.     Jože PREDNIK, Ob Meži 2, 2390 Ravne na Koroškem
6.     Metka APOHAL, Dobja vas 10, 2390 Ravne na Koroškem
7.     Erika BREZNIK, Kotlje 152, 2394 Kotlje

Komisija za statut in normativno-pravne akte obravnava zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in daje občinskemu svetu mnenja in predloge glede statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.

Komisija opravlja še naslednje naloge:

  • med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, razlaga poslovnik občinskega sveta,
  • pripravlja prečiščena besedila odlokov in drugih aktov,
  • spremlja usklajenost občinskih splošnih aktov z zakoni in s podzakonskimi predpisi,
  • obravnava zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov in pripravi predlog obvezne razlage,
  • daje mnenja k statutom krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti,
  • daje mnenja in stališča v postopku sprejemanja splošnih aktov glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in s statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine,
  • obravnava druga vprašanja statutarnega in normativno-pravnega značaja.

Zapisnik 10. seje komisije za statut in normativno pravne akte 100.23 kB
Zapisnik 11. seje komisije za statut in normativno pravne akte 101.00 kB
Zapisnik 12. seje komisije za statut in normativno pravne akte 99.79 kB
Zapisnik 13. seje komisije za statut in normativno pravne akte 93.44 kB
Zapisnik 14. seje komisije za statut in normativno pravne akte 97.35 kB
Zapisnik 15. seje komisije za statut in normativno pravne akte 220.92 kB
Zapisnik 16. seje komisije za statut in normativno pravne akte 226.18 kB
Zapisnik 17. seje komisije za statut in normativno pravne akte 187.54 kB
Zapisnik 18. seje komisije za statut in normativno pravne akte 193.35 kB
Zapisnik 19. seje komisije za statut in normativno pravne akte 181.29 kB
 
VSEBINE
KOMISIJA ZA VLOGE OBČANOV IN ZA PRIZNANJA
Ločnica vsebin
Občinska volilna komisija
Ločnica vsebin
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja
Ločnica vsebin
Komisija za statut in normativno pravne akte
Ločnica vsebin
Obor za zdravstvo in socialno varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za proračun in finance
Ločnica vsebin
Odbor za kulturo in šport
Ločnica vsebin
Odbor za šolstvo in otroško varstvo
Ločnica vsebin
Odbor za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbor za gospodarstvo
Ločnica vsebin
Odbora za okolje in prostor
Ločnica vsebin

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba