Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Urad za operativne in splošne zadeve
Organizacija in delovne naloge

Urad za operativne in splošne zadeve izvaja predvsem operativne naloge občine, od priprave strokovnih podlag, izdaje odločb in sklepov o pravicah oziroma obveznostih občanov in pravnih oseb, do zagotavljanja izvajanja vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine. Urad skrbi za izvajanje nalog na področjih kulture, športa, šolstva, predšolske vzgoje, sociale in zdravstva ter stanovanjskih zadev. V tem obdobju je prioritetna naloga oddelka izvedba javnih razpisov, preko katerih podeljujemo sredstva zavodom, društvom, neprofitnim organizacijam ter drugim za njihovo delovanje. Poleg »standardnih« dejavnosti, kot sta kultura in šport, občina podeljuje sredstva tudi dejavnim na področju preprečevanje odvisnosti od drog, preprečevanja nasilja v družini, na področju humanitarnih dejavnosti ipd. Urad vodi tudi projekta »Starosti prijazna občina« in »Občina po meri invalidom«. V okviru prvega projekta se izvaja program »Mladi pomagamo starejšim«, s katerim želimo približati sodelovanje obeh generacij in spodbuditi prostovoljstvo med mladimi. V okviru drugega projekta, »Občina po meri invalidom«, imamo oblikovano delovno skupino, ki je že doslej pripomogla k izboljšanju življenjskih pogojev invalidov ter pri odpravi ovir, s katerimi se invalidi srečujejo v vsakdanjem življenju.  

Na spletni strani občine in na kabelski televiziji letno objavijamo javno povabilo za dodeljevanje denarnih pomoči občanom, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč. Lahko se tudi osebno oglasite  na občini, kjer vam bomo pomagali pri oddaji vlog.

Pomembno podroćje našega dela je tudi reševanje stanovanjske problematike, kjer občina pomaga občanom z oddajo neprofitnih občinskih stanovanj v najem.

Urad opravlja pravno svetovalne naloge tako za posamične organe občine kot tudi za celotno občinsko upravo, operativne naloge v zvezi z razpolaganjem, upravljanjem in gospodarjenjem z občinskim premoženjem, spremlja delo inšpekcijskega nadzora in občinskega redarstva ter organizira varstvo in zaščito občanov na področju reševanja, varstva pred požari in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

V delovno področje urada spada tudi preventiva in zaščita v prometu, pri čemer zbiramo predloge za ureditev oziroma umirjanje prometa, na primer za postavitev cestnih ovir, prometnih znakov za omejitev hitrosti ipd. Uslužbenci tega oddelka so vam na voljo še za ureditev premoženjskih zadev, v kolikor bi želeli od občine odkupiti, najeti ali pa občini prodati kakšno nepremičnino.

Urad opravlja strokovne in administrativne naloge za delovanje četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti. V pristojnost urada spada tudi izdaja soglasij za začasno uporabo javnih površin, prijava prireditev in uporabe zvočnih naprav na prireditvah ter izdaja dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom na prireditvah, kot tudi izdaja odločb o prijavi obratovalnega časa gostinskih obratov(kmetije) in soglasij k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih lokalov, soglasij za prodajo blaga zunaj prodajaln ipd.

 
VSEBINE
Organizacija in delovne naloge
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Urad župana
Ločnica kategorij
Urad za operativne in splošne zadeve
Ločnica kategorij
Urad za razvoj in investicije
Ločnica kategorij
Urad za proračun in finance
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba