Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Urad za proračun in finance
Delovne naloge

Temeljne naloge Urada za proračun in finance so:

 • priprava predloga proračuna občine, rebalansa proračuna, zaključnega računa proračuna
 • izdelava finančno računovodskih evidenc, analiz, poročil
 • spremljanje in izdelava planskih dokumentov, finančnih načrtov in statistike
 • nadzor in analiza poslovanja javnih zavodov
 • nadzor izvrševanja sklepov organov občine, ki se nanaša na delovanje proračunskih uporabnikov
 • vodenje računovodstva in knjigovodstva za občino in ožje dele občine(krajevne,vaške in četrtne skupnosti) in izdelava letnih poročil
 • izdelava premoženjske bilance občine
 • obračun plač in drugih osebnih prejemkov delavcev občinske uprave in funkcionarjev
 • izvrševanja proračuna na podlagi odredb in zahtevkov posameznih nosilcev proračunskih postavk
 • opravljanje plačilnega prometa  proračuna in podračunov proračuna
 • vodenje Enotnega zakladniškega računa občine

Proračunski uporabniki občine, Osnovna šola Juričevega Drejčka, Osnovna šola Prežihovega Voranca, Osnovna šola Koroški jeklarji, Glasbena šola Ravne na Koroškem, Ljudska univerza, Vrtec Ravne, Koroški gasilski zavod, Zdravstveno reševalni center Koroške, Koroška lekarna, Zdravstveni dom Ravne, Koroška osrednja knjižnica dr.Franca Sušnika, Zavod za kulturo,šport, turizem in mladinske dejavnosti, Koroški pokrajinski muzej in Koroška galrija likovnih umetnosti, so dolžni posredovati zaključne račune in poslovna poročila za preteklo leto Uradu za proračun in finance, ki opravi analizo poslovanja in poroča o ugotovitvah pristojnemu odboru in občinskemu svetu. 

Naloge urada so vsebinsko med seboj povezane in težijo k uresničitvi cilja zadovoljevanja potreb naših občanov in proračunskih uporabnikov, kar pomeni s čimmanjšimi sredstvi doseči čimvečji učinek.

 
VSEBINE
Delovne naloge
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Urad župana
Ločnica kategorij
Urad za operativne in splošne zadeve
Ločnica kategorij
Urad za razvoj in investicije
Ločnica kategorij
Urad za proračun in finance
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba