Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5 | 2390 Ravne na Koroškem | tel: +386 (0)2 82 16 000 |fax: +386 (0)2 82 16 001 | obcina@ravne.si
Grafični element na začetku menijske vrstice Gumb za povezavo na OBČINA RAVNE Gumb za povezavo na O RAVNAH Gumb za povezavo na ZA OBČANE Gumb za povezavo na E-OBČINA Gumb za povezavo na ZAVODI IN DRUŠTVA Grafični element ob koncu menijske vrstice
Presledek na začetku podmenijske vrstice Povezava na ŽUPAN ŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PODŽUPAN PODŽUPAN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKI SVET OBČINSKI SVET Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NADZORNI ODBOR NADZORNI ODBOR Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OBČINSKA UPRAVA OBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na MEDOBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKA UPRAVA Presledek v podmenijski vrstici Povezava na OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI OŽJI DELI LOKALNE SKUPNOSTI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na KOMISIJE IN ODBORI KOMISIJE IN ODBORI Presledek v podmenijski vrstici Povezava na PRORAČUN PRORAČUN Presledek v podmenijski vrstici Povezava na NAGRADE IN PRIZNANJA NAGRADE IN PRIZNANJA Presledek na koncu podmenijske vrstice
Medobčinsko redarstvo
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline
Na območju občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem je ustanovljeno Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline, ki so ga navedene občine z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 23/2015) ustanovile na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. in 48. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07, 79/12), 15. in 56. člen Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 17. in 58. člen Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006, 34/2007, 15/2010, 12/2013, 12/2013) ter 20. in 60. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013).

Delovno področje

Služba za medobčinsko redarstvo deluje kot prekrškovni organ na celotnem območju občin ustanoviteljic in je pristojna:

  • delovati v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o prekrških, Zakonom o splošnem upravnem postopku in z občinskimi odloki, ki ji določajo pooblastila in pristojnosti;
  • nadzorovati izvajanje Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru ter vseh drugih zakonov in občinskih odlokov v tistih določilih, ki ji podeljujejo pristojnost nadzora;
  • voditi prekrškovne postopke v skladu z določili Zakona o prekrških, z izdajanjem odločb in plačilnih nalogov v primerih ugotovljenih kršitev zakonskih določil in določil občinskih predpisov iz dodeljenih pristojnosti;
  • voditi upravni postopek v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku;
  • odločati o podanih ugovorih in zahtevah za sodno varstvo, ki jih kršitelji podajajo zoper izdane odločbe o prekrških, oziroma plačilne naloge v prekrškovnih postopkih v okviru svojih pristojnosti;
  • opozarjati na nepravilnosti in pomanjkljivosti iz drugih področij dela upravnih organov, ki so ugotovljene ob terenskem delu.

Zakon o prekrških določa, da o prekrških odločajo prekrškovni organi, katerih del so tudi pooblaščene uradne osebe občinskih redarstev, s čimer je občinskim redarjem dano pooblastilo, da odločajo o prekrških v hitrem postopku s  plačilnim nalogom in z odločbo.Kontakti

Zaposleni v Medobčinskem redarstvu

 

 

 

 

Irena DOŠEN

 

 

 

vodja redarstva

tel:  (02) 821 60 36

e-naslov

 irena.dosen@ravne.si

 

GSM 031 383 196

 

 

Aleksander HOČEVAR

 

 

 

občinski redar

tel.:   (02) 821 60 16
GSM   041 710 945

e-naslov

aleksander.hocevar@ravne.si

 

 

 
VSEBINE
Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline
Ločnica vsebin
Novosti v ZPrCP in ZMV
Ločnica vsebin
Pristojnosti in pooblastila občinskih redarjev
Ločnica vsebin
Prijava nepravilnosti
Ločnica vsebin
Zakoni in podzakonski predpisi
Ločnica vsebin
Prehod za pešce na Prežihovi ulici
Ločnica vsebin
Območja kratkotrajnega parkiranja
Ločnica vsebin
Zapuščene živali
Ločnica vsebin
Zapuščena vozila
Ločnica vsebin
Dokumenti Medobčinskega redarstva občin Mežiške doline
Ločnica vsebin

SORODNE TEME
Medobčinsko redarstvo
Ločnica kategorij
Medobčinska priprava projektov
Ločnica kategorij

© 2012 Občina Ravne na Koroškem

 

Grb občine Ravne na Koroškem Tekst Ravne na Koroškem v sliki Ravne na Facebook-uRavne na Twitterju
Levi rob strani Presledek Desni rob strani
Slika levega roba Presledek Slika desnega roba